ელ. რესურსები

კატეგორიაში „ელექტრონული რესურსები“ - მოცემულია დასაბეჭდი მასალები (ძირითადად PDF ფაილები), რომელთა შეძენს შემდეგ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და თავად ამობეჭდოთ.

გამოწერე და გააფერადე გამოწერე და გააფერადე
  • Sale
Day
:
Hou
:
Min
:
Sec
Special Offer is Over
ელექტრონული რესურსის თითოეული გვერდი მოიცავს რამდენიმე აქტივობას, რომელიც ხელს შეუწყობს მცირე ასაკის ბავშვებში ნატიფი მოტორული უნარების განვითარებას; ასოების ამოცნობის, მათი მოხაზულობის და გამოწერის შესწავლას; თითოეუ..
₾10.00
დააკავშირე ასოები სიტყვებთან და დამარცვლე დააკავშირე ასოები სიტყვებთან და დამარცვლე
  • Sale
Day
:
Hou
:
Min
:
Sec
Special Offer is Over
წარმოგიდგენთ ჩვენს სახალისო და ინტერაქტიულ სავარჯიშოების რვეულს, რომელიც განკუთვნილია სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ვინც სწორედ ახლა სწავლობს ანბანს! თითოეულ ფურცელზე მოცემულია ანბანის სამი ასო და რამდენიმე სურ..
₾10.00
კომპლექსური სავარჯიშო ციფრებზე კომპლექსური სავარჯიშო ციფრებზე
  • Sale
Day
:
Hou
:
Min
:
Sec
Special Offer is Over
მათემატიკურ ცივრეფზე სავარჯიშო შედგება ოთხი დავალებისგენ და იგი სასარგებლოა როგორც ციფრების შესწავლის და დამახსოვრებისათვის, ასევე ციფრისა და მისი რიცხვობრივი მნიშვნლობის დასაკავშირებლად.დავალებებია:გავაფერადოთ მოცემ..
₾6.00
შეავსე ცხრილი ნიმუშის მიხედვით შეავსე ცხრილი ნიმუშის მიხედვით
  • Sale
Day
:
Hou
:
Min
:
Sec
Special Offer is Over
ყურადღების, კონცენტრაციის, კოგნიტური უნარების და გონების სავარჯიშოები 4 წლის და უფროსი ბავშვებისათვის..
₾8.00
ნაჩვენებია 1-დან 5-მდე. სულ: 5 (1 გვერდი)